22,322 Reputation

20 2 days ago
10 Dec 5
+10 02:05 upvote
-10 Nov 24
-10 05:02 removed
10 Nov 20
10 Nov 15
10 Nov 6
10 Nov 3
-20 Nov 2
10 Nov 1
10 Oct 19
10 Oct 18
10 Oct 15
10 Oct 10
0 Oct 3
-10 Oct 2
10 Sep 29
10 Sep 20
10 Sep 13
10 Sep 12
10 Sep 5
10 Sep 3
10 Sep 1
10 Aug 15
10 Aug 8
10 Jul 31
10 Jul 28
10 Jul 25
10 Jul 23
10 Jul 21
10 Jul 13