40,899 Reputation

55 yesterday
85 2 days ago
20 Nov 22
30 Nov 19
10 Nov 16
25 Nov 15
10 Nov 13
65 Nov 9
20 Nov 5
10 Nov 4
20 Nov 3
40 Nov 2
35 Oct 30
40 Oct 29
10 Oct 24
35 Oct 22
10 Oct 21
40 Oct 20
25 Oct 19
10 Oct 15
20 Oct 14
20 Oct 13
-30 Oct 11
10 Oct 7
20 Oct 6
60 Oct 5
10 Oct 4
45 Oct 2
30 Oct 1
10 Sep 30