Henno Brandsma
96
× 29
12
7
× 3
5
61
× 24
11
× 9
7
× 3
5
49
× 13
11
× 6
7
× 3
5
37
× 11
11
× 5
7
× 2
5
35
× 12
11
× 4
7
5
27
× 8
11
× 3
6
× 3
4
× 3
23
× 5
11
× 2
6
× 2
4
× 3
18
× 6
10
× 2
6
× 2
4
× 3
17
× 8
9
× 3
6
× 2
4
× 2
13
× 4
8
× 3
6
4
× 2
13
× 3
8
× 3
5
× 3
4
× 2
12
× 4
8
× 2
5
× 2
4
× 2
12
× 3
8
× 2
5
× 2
4