8,295 Reputation

20 yesterday
10 Nov 9
-5 Nov 2
+15 00:08 accept
-20 02:42 removed
15 Oct 31
10 Oct 17
20 Oct 16
10 Oct 15
10 Sep 29
10 Sep 28
10 Sep 15
10 Sep 7
30 Sep 5
65 Sep 4
10 Sep 2
20 Aug 29
20 Aug 17
10 Aug 13
10 Jul 11
10 Jul 9
10 Jun 23
10 Jun 21
20 Jun 3
10 Jun 2
10 May 27
70 May 26
-20 May 25
45 May 24
20 May 14
20 May 13
10 May 12